ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • 1. รายละเอียดการรับสมัคร   

จำนวนที่รับสมัคร 150 คน (กลุ่มครูสายการสอน 120 คน และ บุคคลทั่วไป 30 คน)

2. กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์                             พฤ 9 เมษายน – อา 31 พฤษภาคม 2563

สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต                          พฤ 9 เมษายน – อา 31 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานคัดเลือก      จ 8 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการประเมินผลงาน                   อา 14 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก              พ 17 มิถุนายน 2563

รายงานตัว                                      พฤ 18 – พฤ 25 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบต่อไปนี้

   การรายงานตัว
   1. ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อในบัญชี 1 ให้นำส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวตามรายละเอียดในข้อ 2 โดยเลือกส่งด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
      1.1 ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมายนำส่ง ถึง
                      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                      234 ถนนเลย-เชียงคาน
                      ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
      1.2 ส่งช่องทางด่วนพิเศษ โดยถ่ายภาพเอกสารหรือสแกนเอกสารจากนั้นให้แนบไฟล์ หรือ ส่งไฟล์ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
            1) ทางอีเมล : lru.academic@gmail.com
            2) ทางไลน์กลุ่ม : กลุ่มไลน์ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยนำส่งเอกสารรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 981-2-72489-3 ชื่อบัญชี บัญชีเงินค่าประกัน-รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   2. หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่ได้รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะให้ผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ติดสำรอง มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแทน

   เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
   ผู้รายงานตัวจะต้องนำส่งหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายงานตัว ดังนี้
        1) ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
        2) รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
        3) สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ชุด
        4) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค่าลงทะเบียนรายวิชารายละเอียดค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศ 1

ปฐมนิเทศ อบรมเตรียมความพร้อม            อา 28 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เปิดภาคเรียน                                   ส 11 กรกฎาคม 2563

        การเปิดภาคเรียน กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่มการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
        สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะจัดตารางเรียนให้นักศึกษาเรียนที่อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

อ่านประกาศ (เพิ่มเติม)

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.รับรอง ที่ไม่มีคุณวุฒิครู

     3.2 มีรายชื่ออยู่ในการสํารวจของต้นสังกัด ที่ต้นสังกัดแจ้งต่อคุรุสภาไว้แล้ว ดังนี้
         1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
         2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
         3) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
         4) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         5) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
         6) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
         7) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
         8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
         9) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการสมัครและชําระเงินค่าสมัครสมัครด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
     4.1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://academic.lru.ac.th/th/ หรือ http://tp.edu.lru.ac.th/th/
     4.2 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://academic.lru.ac.th/th/ หรือ http://tp.edu.lru.ac.th/th/ และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมหลักฐานแนบตามที่กําหนด ในใบประกาศรับสมัครให้ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-835223 ต่อ 44100
     4.3 ผู้สมัครชําระเงินค่าสมัคร เป็นเงิน 300 บาท
     4.4 เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

5. หลักฐานการสมัคร    
     ผู้สมัครต้องนําหลักฐานแนบพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร จํานวน 2 ชุด ดังนี้
     5.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
     5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
     5.3 สําเนาทะเบียนบ้าน
     5.4 สำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ทรานสคริปต์ฉบับสําเร็จการศึกษา + หนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญา)

6. อัตราค่าเล่าเรียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 39,000 บาท โดยแบ่งจ่าย ดังนี้
     6.1 ภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นเงิน 13,000 บาท
     6.2 ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นเงิน 13,000 บาท
     6.3 ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 เป็นเงิน 13,000 บาท

7. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
     7.1 สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู เวลา 09.00 -12.00 น. (รอประกาศมหาวิทยาลัย)

     7.2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 -16.00 น. (รอประกาศมหาวิทยาลัย)  ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบตามวันเวลาที่กําหนด โดยเตรียมหลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนํามา ในวันสอบ ดังนี้
          1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น
          2) หลักฐานแสดงการชําระเงิน

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
     8.1 ประกาศผลทางเว็บไซต์หลักสูตร ป.บัณฑิต http://tp.edu.lru.ac.th/th
     8.2 ประกาศผลทางเว็บไซต์บริการการศึกษา http://academic.lru.ac.th/th
     8.3 สํานักงานคณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

9. การรายงานตัว
     9.1 วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ณ อาคารเรียนรวม 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 21 มิถุนายน 2563 

     9.2 หลักฐานการรายงานตัว

          1) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

          2) สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร

          3) หลักฐานอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสมัคร

10. ระยะเวลาการศึกษา
     จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 1 ปีการศึกษา (12 เดือน)

11. การจัดการเรียนการสอน

     จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ -อาทิตย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *